Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

284

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сања  

 

Миодраг  

 

Вуковић  

 

АДРЕСА

Београд, Драгослава Поповића 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2405-143  

absoluteaudit@sbb.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске послове и пореско саветовање "ABSOLUTE AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Војислава Илића 39/II 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028415  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.01.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.01.2021.