Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

285

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Ратко  

 

Хаџић  

 

АДРЕСА

Београд, Петра Шкундрића 29/2 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6558-800  

jelena.hadzic@tpa-group.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

TPA Revizija doo Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Македонска 30/3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028515  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2024.