Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

288

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирјана  

 

Шћепан  

 

Вујошевић Ђукић  

 

АДРЕСА

Београд, Љубише Миодраговића 11ј 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENEP REVIZIJA DOO 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубише Миодраговића 11Ј/IV/19 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028815  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.02.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.02.2021.