Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

290

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марија  

 

Радомир  

 

Гавриловић Гочанин  

 

АДРЕСА

Врњачка Бања, Горанска 9 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

036/614-771  

gavrilovicgocaninmarija@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге "AUDITING" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Врњачка Бања, Горанска 9 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029015  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2021.