Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

291

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Милан  

 

Петровић  

 

АДРЕСА

Београд, Недељка Гвозденовића 3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/1511-202  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029115  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.02.2024.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2027.