Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

297

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ђорђе  

 

Момчило  

 

Радуловић  

 

АДРЕСА

Београд, Стојана Столета Аранђеловића 18/6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2067-844  

raduldj@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO PROCEDURA DOO BEOGRAD REVIZIJA RAČUNOVODSTVENO PORESKO I FINANSIJSKO SAVETOVANJE 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Јурија Гагарина 123/115 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029715  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.09.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.07.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.09.2024.