Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

298

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Горан  

 

Живко  

 

Драгићевић  

 

АДРЕСА

Београд, Благоја Паровића 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/208-271  

office@finrevizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Нушићева 15/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029815  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.09.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.07.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.09.2021.