Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

302

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Лидија  

 

Миливоје  

 

Здравковић  

 

АДРЕСА

Београд, Донска 26 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/2228-951  

lzdravkovic@deloittece.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju Deloitte d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1030215  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.11.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.11.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.11.2024.