Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

308

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Предраг  

 

Милан  

 

Тешевић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 141 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2095-801  

ey.office@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Шпанских Бораца 3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0888824 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1030816  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.01.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.01.2019.