Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

313

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Тања  

 

Саво  

 

Митровић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Ђорђа Сервицког 22 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/583-552  

mtanja73@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1031316  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.02.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.02.2025.