Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

317

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драгана  

 

Мирослав  

 

Бурсаћ  

 

АДРЕСА

Београд, Нушићева 15/1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/6869-263  

draganabursac@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Нушићева 15/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1031716  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2019.