Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

318

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Слађана  

 

Богдан  

 

Величковић  

 

АДРЕСА

Београд, Венчачка 9 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2213-708  

ijfrnis@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво са ограниченом одговорношћу "ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО" НИШ-МЕДИЈАНА 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Ниш, Булевар Немањића 76/39 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1031816  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.04.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.04.2019.