Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

319

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Сретен  

 

Јанковић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

060/6478-364  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING DFK KONSULTANT - REVIZIJA DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1031916  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.04.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.04.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.04.2025.