Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

325

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Иван  

 

Ратомир  

 

Ћировић  

 

АДРЕСА

Београд, Крунска 83А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3020-722  

ivanc@psr.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA DOO, BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнегиње Зорке 96 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032516  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.07.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.07.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.07.2025.