Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

326

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јасмина  

 

Драгомир  

 

Дилбер Чикош  

 

АДРЕСА

Београд, Кларе Цеткин 3А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032619  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.07.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.07.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.07.2025.