Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

327

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Иван  

 

Владимир  

 

Стевовић  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 17 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3348-429  

ivan.stevovic@klsrevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju računovodstvo i poresko savetovanje KLS REVIZIJA d.o.o. Beograd-Stari Grad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 17/II 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032716  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.07.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.07.2019.