Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

328

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бојана  

 

Здравко  

 

Рашо  

 

АДРЕСА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3018-445  

bojana.raso@pkf.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032816  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.08.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.08.2019.