Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

330

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Видак  

 

Џевердановић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Тодора Тозе Јовановића 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/3017-055  

office@klmaudit.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

KLM AUDIT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Булевар Ослобођења 127/VII 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1033016  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.09.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.09.2019.