Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

332

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Макевија  

 

Томић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8559-156  

vtomic@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 1007078 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1033216  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2019.