Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

332

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Макевија  

 

Томић  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8559-156  

info@kpmg.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 1007078 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1033216  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2019.