Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

334

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Александар  

 

Славица  

 

Жунић  

 

АДРЕСА

Београд, Церски венац 7/3/15 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063//660-656  

aleksandar.zunic@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Церски венац 7/3/15 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1033416  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.11.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.11.2019.