Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

337

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сања  

 

Петар  

 

Николић  

 

АДРЕСА

Београд, Кнез Михаилова 10 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/8232-342  

sanja.nikolic@bdo.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO DOO, BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 10/3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1033716  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.12.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.12.2025.