Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

32

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Биљана  

 

Марко  

 

Боговац  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 90 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3302-100  

biljana.bogovac@pwc.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Institute of Chartered Accountants in Australia - Сертификат о чланству 41992 Аустралија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1003207  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.11.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.11.2019.