Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

344

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ружица  

 

Цвијан  

 

Вукосављевић  

 

АДРЕСА

Обреновац, Кнеза Симе Марковића 1А/16 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3033-250  

vukosavljevic@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1034417  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2020.