Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

345

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Џенан  

 

Хилмо  

 

Коца  

 

АДРЕСА

Нови Пазар, Османа Ђикића 1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/612-650  

dzenan.koca@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "FINODIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Имотска 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1034517  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.03.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.03.2020.