Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

349

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Соња  

 

Рајко  

 

Раленац  

 

АДРЕСА

Београд, Павла Павловића 5А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3302-100  

sonja.ralenac@pwc.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1034917  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.04.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.04.2020.