Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

351

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Душан  

 

Богуновић  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

dragbogu@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035117  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.04.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.04.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.04.2026.