Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

355

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Данијела  

 

Благоје  

 

Драшковић  

 

АДРЕСА

Београд, Ружина 19А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4061364  

danijela.draskovic@savicadoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "SAVICA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Вишњица, Маршала Тита 121 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035517  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.07.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.07.2020.