Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

356

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Маријана  

 

Видосав  

 

Вуковић  

 

АДРЕСА

Стари Бановци, Миленка Певца 39 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/286-481  

marijana.vukovic@sbb.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035617  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.08.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.08.2020.