Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

358

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Биљана  

 

Миленко  

 

Живанчевић  

 

АДРЕСА

Београд, Милентија Поповића 9 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3113-786  

office@parnas.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1035817  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2026.