Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

35

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Олга  

 

Душан  

 

Међо  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1003507  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.11.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2019.