Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

361

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Миланка  

 

Душан  

 

Ђурић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Стевана Синђелића 25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

069/777-213  

milanka.djuric@aksiosrevizja.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију Аксиос ревизија д.о.о. Нови Сад 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Петра Драпшина 52 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036118  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.02.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.02.2021.