Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

363

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бојан  

 

Томислав  

 

Деспотовић  

 

АДРЕСА

Београд, Македонска 30/3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6558-800  

bojan.despotovic@tpa-group.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

TPA Revizija doo Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Македонска 30/3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants 1128114 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036318  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.05.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.05.2021.