Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

364

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Маја  

 

Владо  

 

Грујичић  

 

АДРЕСА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2095-808  

maja.grujicic@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036418  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.05.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.05.2021.