Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

365

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Нада  

 

Коста  

 

Цицовић  

 

АДРЕСА

Београд, Милеве Марић Ајнштајн 96 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/7138-619  

branada1@mts.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг НБЦ Ревизија д.о.о. Београд-Нови Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Палмира Тољатија 44, Београд 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036518  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.07.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.06.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.07.2024.