Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

368

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Оливера  

 

Милован  

 

Живковић  

 

АДРЕСА

Београд, Народних хероја 18 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2459-380  

olivera.zivkovic@bakertillywb.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1036818  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.09.2021.