Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

36

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Емил  

 

Томислав  

 

Кристић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Браће Рибникара 18 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/6618-436  

tomato@sbb.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" d.о.о 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Народних хероја 23/6 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1003607  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.11.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2019.