Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

377

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марко  

 

Радомир  

 

Рајовић  

 

АДРЕСА

Београд, Владимира Томановића 6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3020-722  

markor@psr.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA DOO, BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнегиње Зорке 96 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1037718  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.12.2018.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.12.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.12.2024.