Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

37

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јанко  

 

Јоаким  

 

Холик  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Париске комуне 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

066/444-475  

jankohol@eunet.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1003714  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.01.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.01.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.01.2020.