Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

382

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јована  

 

Мирослав  

 

Мутавчић  

 

АДРЕСА

Кикинда, Војводе Путника 134 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

069/777-212  

jovana.djukanovic@aksiosrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Хоповска 2 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1038219  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.02.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.01.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.02.2025.