Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

398

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јагода  

 

Горан  

 

Зечевић  

 

АДРЕСА

Београд, Ломина 39 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/316-311  

jagoda.bojic@rs.gt.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge GRANT THORNTON D.O.O. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнегиње Зорке 2/4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1039820  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.01.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.01.2026.