Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

403

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Миливоје  

 

Петровић  

 

АДРЕСА

Београд, Сарајевска 73/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/667-235  

ivana.petrovic.pi@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Сарајевска 73/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1040320  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.03.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.03.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.03.2026.