Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

406

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Обрад  

 

Драган  

 

Роксандић  

 

АДРЕСА

Београд, Теразије 27/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4404-455  

oroksandic@asw.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

ASW audit & advisory doo, Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 27/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1040620  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.05.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.05.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.05.2026.