Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

408

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Биљана  

 

Ђуро  

 

Чучковић Сакић  

 

АДРЕСА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3098-198  

biljana_ski@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1040820  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.06.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.06.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.06.2026.