Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

414

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Тијана  

 

Зоран  

 

Арађан  

 

АДРЕСА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1041420  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.09.2020.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.09.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.09.2026.