Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

42

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Лазар  

 

Руњић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Париске комуне 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/6544-250  

centarzareviziju@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Валентина Водника 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1004217  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.01.2017.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.01.2020.