Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

43

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јован  

 

Стеван  

 

Папић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михаила Пупина 199А/14 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1004307  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.11.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.10.2013.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2016.