Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

449

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Невена  

 

Раде  

 

Вечериновић  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

nevena.vecerinovic@tpa-group.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

TPA Revizija doo Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Македонска 30/3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1044922  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.05.2022.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.05.2025.