Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

461

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сузана  

 

Слободан  

 

Комазец  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар маршала Толбухина 38 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/6596-196  

suzana.komazec@revizija-dst.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd (Novi Beograd) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1046122  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2022.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2025.