Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

462

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Растко  

 

Владимир  

 

Филиповић  

 

АДРЕСА

Београд, Теразије 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/2246-801  

rafilipovic@deloittece.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju Deloitte d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1046222  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.12.2022.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.12.2025.