Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

464

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Предраг  

 

Александар  

 

Шуваков  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Кароља Селеша 12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/459-299  

predrag.suvakov@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju Premium Audit DOO Novi Sad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Кароља Селеша 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1043422  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2022.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2025.